Ohlášky

OHLÁŠKY – TROUBSKO  - 14.4.2019 - KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ)  NEDĚLE
                                                                       Vstup do Svatého týdne
Svátky a památky v týdnu:
Čtvrtek, pátek, sobota – Velikonoční Triduum – Třídenní
Zelený čtvrtek – v 9:00 hod
v Brně v katedrále mše sv. spojená s posvěcením olejů a obnovou kněžských slibů    
                             Mše sv. na památku Večeře Páně zde v 18:00 
Velký Pátek – památka Umučení Páně – 15:00 hod
                         Den přísného postu –
obvyklý jak na Popeleční středu znamená zdrženlivost od masa a „újmy“ v jídle (jen jednou za den úplné nasycení). Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.
                         Sbírka na Boží hrob – pro křesťany ve Svaté Zemi
Bílá sobota – Velikonoční vigilie - bdění – 20:00 hod
NEDĚLE 21.4. – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
                             Na závěr každé mše sv. bude žehnání velikonočních pokrmů
                             Při každé mši sv. bude sbírka na opravy.

Mše svaté v týdnu:
Pondělí 15.4. – v 15:00 ve farním kostele mše sv. s rozloučením s paní Andělou Obzinovou
Úterý – 16.4. – v 18:00 v Bosonohách – za Marii Prokešovu a manžela
Středa – 17.4. – v 18:00 v Ostopovicích – za Vladimíra Vrbackého a dvoje rodiče
Čtvrtek – 18.4. – v 18:00 ve farním kostele - Mše sv. na památku večeře Páně – za rodinu Machýčkovu a Veverkovu
Pátek 19.4. – v 15:00 ve farním kostele – památka umučení Páně
Sobota 20.4. – v 20:00 ve farním kostelevelikonoční vigilie
                         mše sv. -
za Stanislava a Marii Čuperovy, dvoje rodiče a živou rodinu
Příští neděli  21.4. - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
                       7:30 – za Josefa a Štěpánku Pospíšilovy, dvoje rodiče
                       9:00 – ZA FARNÍKY – ( za dvoje zemřelé rodiče a přízeň )

Pobožnost křížové cesty  dnes ve 14,30 hod ve farním kostele bude vedena Společenstvím dětí. Tentokrát nebude zakončení Svátostným požehnáním. Během pobožnosti příležitost ke svátosti smíření, po křížové cestě dále příležitost ke svátosti smíření do 16:30. Bude zde také k dispozici pan farář ze Střelic.

Na Zelený čtvrtek po skončení slavení památky Večeře Páně společenství Křemílků zvou na tradiční salátový večer na faře v nových prostorách do 22:00. Doneste jakýkoli salát vlastní výroby a ochutnejte výtvory ostatních. Má to být prožití společenství, ke kterému nás zve Kristus v duchu darování se druhým. Od 22:00 do 24:00 příležitost k ztišení a adoraci ve farním kostele.

Kostel bude otevřen k adoraci na Velký pátek a Bílou sobotu v 9:00 hod. Listiny k zapsání na adoraci jsou na stolku v předsíni.

Hasiči ze Střelic zvou na pouť na sv. Hostýn v sobotu 27. dubna. Odjezd autobusu v 7:10 od kaple v Troubsku. Předpokládaný návrat kolem 17 hod. Přihlašujte se na listině na stolku v předsíni kostela nebo u hasičů ve Střelicích.

Díky za brigádu.

Všem vyprošuji požehnaný Svatý týden. Nenechte si ujít prožití liturgických obřadů!

Informace k Narodní pouti do Říma zde.

„Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ (Mt 9,13)

Zveme Vás na Svátek Božího milosrdenství do Slavkovic u Nového Města na Moravě v neděli 28. dubna 2019

Program:

09:30  Pobožnost Cesty Světla

Korunka k Božímu milosrdenství
sestry Kongregace Matky Božího milosrdenství

10:30  Mše svatá
hlavní celebrant: P. Jan David, SAC

Po mši svaté možnost uctění ostatků sv. Faustyny

14:00  Pobožnost Cesty Světla

Korunka k Božímu milosrdenství
sestry Kongregace Matky Božího milosrdenství

15:00  Mše svatá
hlavní celebrant: Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

Po mši svaté možnost uctění ostatků sv. Faustyny

17:00  Film „Richard Henkes, SAC – mučedník lásky k bližnímu“

18:30  Růženec

19:00  Mše svatá
hlavní celebrant: P. Tomasz Kazański, SAC

           Po mši svaté adorace do 21 hodin

Po celý den (od 9 do 21 hodin) možnost svátostí smíření

otcové pallotini

Kontakt:
tel. 566 502 855 – 857
e-mail: info@slavkovice.cz
www.slavkovice.cz

Biskupství brněnské Fakultní nemocnice Brno (Bohunice) Konvent sester alžbětinek Brno Katolická asociace nemocničních kaplanů pořádají konferenci na téma Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici XVI v sobotu 18. 5. 2019 v Sále Milosrdných bratří v Brně, Vídeňská 7 Program: 8.00 mše svatá 9.30 první blok přednášek: Působení Ducha v chaosu našich dní P. Iain Matthew, Ph.D., OCD: Pomoc sv. Jana od Kříže při zvládání stresových situací P. Vojtěch Kodet, Ph.D., OCarm.: Když není čas, dostatek sil, ani lásky diskuse oběd 13.30 druhý blok přednášek: Člověk uprostřed organizačních potíží Mgr. Milan Pilát: Kdy zůstat a kdy odejít? Přetížení, osobní krize a naděje zdravotníků Mgr. Jana Zvěřinová: O sestrách – pro sestry. Proč je nedostatek sester a jsme schopni tento problém řešit? Konference končí mezi 15. a 16. hod. Účastnický poplatek 500 Kč. Přihlášky se jménem, datem narození, adresou, pracovištěm a funkcí zašlete do 30. dubna 2019 na e-mail: krestan.konference@dieceze.cz. Vaše údaje zpracováváme v souladu s nařízením GDPR, a to pouze pro účely pořádání konference. V blízké době budete informováni o dalších podrobnostech a způsobu uhrazení účastnického poplatku.
 

DUCHOVNÍ OBNOVY V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

V KVĚTNU A ČERVNU 2019

   10. – 12. 5.   Život v Duchu Svatém         Mons. Adam Rucki
   17. – 19. 5.   Víkend s Biblí      P. Angelo Scarano
31. 5. – 2. 6.   Víkend pro ženy s biblickými a židovskými tanci
       6. – 9. 6.   Hledání sil ke službě           Mons. Aleš Opatrný

Přihlášky:   web exercicnidumceskytesin.cz
e-mail      edum.tesin@gmail.com

         Kontakt:    Exerciční dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín
tel. 737 930 713

 

Caritas

Full of life

Pout Moravskych Matic

Misijni den

Narodni pochod pro zivot a rodinu

Klokoty 2019

Konference o pastoraci manželů

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE K POSTNÍ DOBĚ 2019

„Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů.“
(Řím 8,19)

Drazí bratři a sestry!

Prostřednictvím Matky církve nám Bůh každý rok „dává připravovat se ve zbožnosti a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství (…), v nichž rosteme k plnosti synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista“ (srov. První preface postní). Tak můžeme kráčet od jedněch Velikonoc ke druhým směrem k naplnění spásy, kterou jsme již získali díky Kristovu velikonočnímu tajemství, „neboť naše spása je předmětem naděje“ (Řím 8,24). Tajemství spásy v nás během našeho pozem­ského života už působí a je dynamickým procesem, který zahrnuje také dějiny všeho stvoření. Svatý Pavel dokonce říká: „Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů“ (Řím 8,19). V této perspektivě bych chtěl nabídnout několik podnětů k úvaze, jež by nás během nastávající postní doby doprovázela na naší cestě ke konverzi.

1. Spása stvoření

Slavení velikonočního tridua Kristova utrpení, smrti a zmrtvýchvstání, vrchol liturgického roku, nás pokaždé vyzývá, abychom prožívali přípravu na ně s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srov. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství.

Pokud člověk žije jako dítě Boží, pokud žije jako člověk vykoupený, pokud se nechává vést Duchem Svatým (srov. Řím 8,14) a dokáže poznávat a uvádět do praxe Boží zákon, počínaje záko­nem vepsaným do jeho srdce a do přírody, pak koná dobro i pro stvoření a spolupracuje na jeho vykoupení. Proto si stvoření, jak říká svatý Pavel, toužebně přeje, aby se projevily Boží děti, tedy aby ti, kdo se těší z milosti Ježíšova velikonočního tajemství, naplno prožívali jeho plody, jež mají dosáhnout své plné zralosti vykoupením samotného lidského těla. Když Kristova láska promění život svatých – ducha, duši i tělo – oni vzdávají Bohu chválu a modlitbou, kontemplací a uměním do ní zapojují i tvory, jak to podivuhodně ukazuje Píseň bratra slunce sv. Františka z Assisi (srov. encyklika Laudato si’, 87). Avšak harmonie vytvořená vykoupením je na tomto světě stále ještě ohrožována negativní silou hříchu a smrti.

2. Zničující síla hříchu

Když totiž nežijeme jako Boží děti, často se chováme vůči bližnímu i vůči ostatním tvorům – ale také vůči sobě – zničujícím způsobem a více či méně vědomě akceptujeme, že je můžeme využívat ke svému potěšení. Převládající nestřídmost pak vede k životnímu stylu, který překračuje hranice respektu k našemu lidství i k přírodě. Řídíme se neovladatelnými touhami, které jsou v Knize moud­rosti připisovány bezbožníkům, anebo těm, kdo při svém konání nedbají na Boha ani na budoucí naději (srov. 2,1-11). Pokud nejsme trvale zaměřeni na Velikonoce, na horizont Zmrtvýchvstání, je jasné, že se nakonec prosadí logika mít všechno hned a mít stále více.

Víme, že příčinou všeho zla je hřích. Od chvíle, kdy se mezi lidmi objevil, přerušil naše spojení
s Bohem, s ostatními lidmi i se stvořením, s nímž jsme spjati především prostřednictvím svého těla. Jakmile se přerušilo spojení s Bohem, byl narušen i harmonický vztah lidských bytostí s prostředím, v němž jsme povoláni žít, a zahrada se proměnila v poušť (srov. Gen 3,17-18). V důsledku hříchu se člověk považuje vůči stvoření za boha, cítí se být jeho naprostým pánem a neužívá jej pro cíle stanovené Stvořitelem, ale k vlastnímu zájmu, na úkor stvoření a druhých lidí.

Když opustíme zákon Boží, zákon lásky, prosadí se zákon silnějšího proti slabšímu. Hřích, který sídlí v srdci člověka (srov. Mk 7,20-23) a projevuje se jako nenasytnost, touha po přehnaném blahobytu, nezájem o dobro druhých a často i o své vlastní, vede k vykořisťování tvorstva, lidí a životního prostředí s nenasytnou chtivostí, jež považuje každé přání za právo a dříve či později zničí i toho, kdo je jí ovládán.

3. Ozdravná síla pokání a odpuštění

Tvorstvo proto naléhavě potřebuje, aby se ukázali Boží synové a dcery, kteří by se stali „novým stvořením“: „Je-li tedy někdo v Kristu, je novým stvořením: to staré zaniklo, je zde to nové“ (2 Kor 5,17). Tím, že se oni projeví, i samotné stvoření může „slavit Velikonoce“; může se otevřít novým nebesům a nové zemi (srov. Zj 21,1). Jít směrem k Velikonocům znamená obnovu naší tváře a na­šeho srdce křesťanů skrze pokání, konverzi a odpuštění, abychom mohli prožívat celé bohatství milosti velikonočního tajemství.

Tato „netrpělivost“ a očekávání tvorstva dojdou svého naplnění, až se projeví Boží děti, tedy až křesťané a všichni lidé s rozhodností podstoupí „námahu“ konverze. Celé stvoření je spolu s námi povoláno, aby „i ono bylo osvobozeno od poroby porušenosti a vešlo pak do svobody a slávy Božích dětí“ (Řím 8,21). Postní doba je svátostným znamením této konverze. Vyzývá křesťany,
aby s větší intenzitou a konkrétností vtělovali velikonoční tajemství do svého osobního, rodinného
a společenského života, zvláště za pomoci postu, modlitby a almužny.

Postit se znamená učit se proměňovat svůj postoj k ostatním lidem a tvorům: přecházet od poku­šení všechno „pohlcovat“, abychom nasytili svou chamtivost, ke schopnosti trpět z lásky, která může naplnit každou prázdnotu našeho srdce. Modlit se, abychom se dokázali zříkat modloslužeb­nictví a pocitu soběstačnosti svého já a abychom prohlásili, že potřebujeme Pána a jeho milosrden­ství. Dávat almužnu, abychom se zbavili pošetilosti, že můžeme žít a shromažďovat všechno pro sebe s iluzí zabezpečit se pro budoucnost, která nám nepatří. Tak budeme nacházet radost z plánu, který Bůh vložil do stvoření i do našeho srdce, plánu, jenž znamená milovat jeho, své bratry i celý svět a v této lásce nacházet pravé štěstí.

Drazí bratři a sestry, „postní doba“ Božího Syna spočívala v tom, že vstoupil na poušť stvoření, aby se znovu stala onou zahradou společenství s Bohem, jakou byla před prvotním hříchem (srov. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Kéž během naší postní doby projdeme stejnou cestou, abychom přinesli Kris­tovu naději také tvorstvu, které doufá „že i ono bude osvobozeno od poroby porušenosti a vejde
pak do svobody a slávy Božích dětí“ (Řím 8,21). Nedopusťme, aby tato příznivá doba uplynula bez užitku! Prosme Boha, aby nám pomohl vydat se na cestu pravé konverze. Zanechme sobectví, ne­hleďme jen na sebe samotné a obraťme se k Ježíšovým Velikonocům; staňme se bližními pro bratry a sestry v těžkostech a sdílejme s nimi svá duchovní i hmotná dobra. Když takto konkrétně přijme­me do svého života Kristovo vítězství nad hříchem a nad smrtí, budeme na celé stvoření přitahovat jeho proměňující sílu.

Vatikán, 4. října 2018, slavnost svatého Františka z Assisi

Přednášky začínají v 15 hodin a o místě jejich konání bude rozhodnuto podle technických možností.Akademie třetího věku v Brně, z. s.,

pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Petra Hladíka
a ve spolupráci s Biskupstvím brněnským
pořádá v akademickém roce 2019/2020 vzdělávací kurz

SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ČLOVĚKA

    13. 9. 2019  Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.

přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Stvořitel a jeho stvoření

    27. 9. 2019  Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.

pomocný biskup brněnský a generální vikář brněnské diecéze

Ctnost humoru ve Starém zákoně

  11. 10. 2019  PhDr. Štěpán Martin Filip, Th.D., OP

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Fatima a poslední časy z hlediska církve

  25. 10. 2019  MUDr. František Havlát

Hemodialyzační centrum Mendelovy nadace, Brno

Hořet, ale nevyhořet

    8. 11. 2019  Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

sídelní biskup brněnský

Síla modlitby

  25. 11. 2019  Mgr. Stanislav Drobný, Th.D.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

Dogmatika a aktuální otázky stvoření světa

    24. 1. 2020  Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Židé - starší bratři křesťanů

      7. 2. 2020  Mons. Ing. Martin Holík

ředitel Radia Proglas

Jak přežít dezinfomace

    21. 2. 2020  Mgr. Alena Peterková

Krajské ředitelství Policie ČR

Ochrana seniorů před násilím a krádežemi

      6. 3. 2020  Ing. Josef Stuchlý, M.A., SJ

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn

Jezuité ve světě a u nás

    20. 3. 2020  Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno

Duchovní život seniora

    17. 4. 2020  Doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, Brno

Věda a víra

Přihlásit se je možné online na www.a3vbrno.cz,
osobně, případně běžnou poštou na adrese Recepce Biskupství brněnského, Petrov 5, 602 00 Brno.
Přihlášky se přijímají do zaplnění kapacity. Posluchači obdrží sylaby přednášek. Změna programu vyhrazena.

Akademie třetího věku v Brně, z. s.,

pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Petra Hladíka
a ve spolupráci s Biskupstvím brněnským
pořádá v akademickém roce 2019/2020 vzdělávací kurz

ZDRAVÍ JE DAR

Přednášky začínají ve 13:30 hodin a o místě jejich konání bude rozhodnuto podle technických možností.

    13. 9. 2019  Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.

přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Aktuální otázky lékařské etiky

  27. 9. 2019  Doc. MUDr. Bohuslav Kianička, PhD.

vedoucí lékař Gastroenterologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně

Zažívací ústrojí ve vyšším věku

11. 10. 2019  Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

přednostka I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Léčení srdeční slabosti ve vyšším věku

25. 10. 2019  Doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc.

II. interní klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Srdce a stres

  8. 11. 2019  Prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.

profesor Ústavu  klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Podmínky imunologické zdatnosti

25. 11. 2019  Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

přednostka Oční kliniky Fakultní nemocnice Brno

Jak pečovat o zrak seniorů

  24. 1. 2020  Prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

přednostka Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Zubní náhrady a péče o chrup

    7. 2. 2020  Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

profesorka Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno

Deprese a úzkostné stavy ve stáří

    21. 2. 2020  MUDr. Helena Šiprová, Ph.D.

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Hormony a osteoporóza

    6. 3. 2020  Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.

profesor Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice Brno

Může být stáří radostné?

    20. 3. 2020  Prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Pohybová aktivita – komu prospívá a komu škodí

    17. 4. 2020  Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

I. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Srdeční choroby u diabetiků

Přihlásit se je možné online na www.a3vbrno.cz,
osobně, případně běžnou poštou na adrese Recepce Biskupství brněnského, Petrov 5, 602 00 Brno.
Přihlášky se přijímají do zaplnění kapacity. Posluchači obdrží sylaby přednášek. Změna programu vyhrazena.

Výběrové řízení na pozici zástupce/zástupkyně ředitele školy

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici zástupce/zástupkyně ředitele školy od 1. září 2019 (případně dle dohody) Požadavky na pozici zástupce/zástupkyně ředitele školy: - předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. - odborná kvalifikace podle § 8 či § 9 zákona č.563/2004 Sb. - znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 výhodou - znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů - nejméně tříletá praxe na pozici učitele v základním (2. stupeň ZŠ) nebo středním vzdělávání k datu podání přihlášky (praxe ve funkci nižšího nebo středního managementu je výhodou) - schopnost týmové práce, výborné komunikační a organizační schopnosti a dovednosti, schopnost odpovědně zacházet s důvěrnými údaji - schopnost práce s běžnou výpočetní technikou a softwarem - zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí výhodou - občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, znalost katolické nauky a aktuálního života katolické církve Dokumenty, které je nutné doložit: - průvodní dopis v českém jazyce s vyjádřením motivace k získání místa zástupce/zástupkyně ředitele školy - strukturovaný životopis v českém jazyce - ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání - kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání Zaslané dokumenty Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. nevrací. Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat aktuální výpis z rejstříku trestů a originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo zástupce ředitele. Předpokládaný termín nástupu: 1. září 2019 Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do 30. dubna 2019 (rozhoduje razítko pošty) na poštovní adresu: Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. k rukám Mgr. Davida Kasana Grohova 14 602 00 Brno Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - neotvírat“ Osobní údaje, zpracovávané v souvislosti s výběrovým řízením, jsou zpracovávány v rámci výkonu veřejné moci v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to po dobu realizace výběrového řízení. Další informace o zpracování osobních údajů Církevní střední zdravotnickou školou s.r.o. jsou zveřejněny na https://grohova.cz/podstrany/ochrana-osobnich-udaju/. Příjemcem osobních údajů těch uchazečů, kteří uspějí ve výběrovém řízení, je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné. Vyhlašovatel má právo výběrové řízení zrušit. Výsledky výběrového řízení mají pro vyhlašovatele pouze doporučující charakter.