Ohlášky

NEDĚLE 22.11. 2020 – Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 23.11. - Sv. Klementa I., papeže a mučedníka a sv. Kolumbána, opata
Úterý 24.11. - Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků
Středa 25.11. - Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Sobota 28.11. - Sobotní památka Panny Marie
NEDĚLE 29.11. – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Mše svaté v týdnu:
Úterý 24.11. - v 18:00 v kapli v Bosonohách – za Josefa Černouška, vnuka Jana a duše v očistci
Středa 25.11. – v 18:00 v kapli v Ostopovicích - za Marii Sojkovu, manžela, sourozence a dvoje rodiče
Čtvrtek 26.11. – v 18:00 v kapli v Troubsku – na úmysl dárce
Pátek 27.11. –  v 18:00 ve farním kostele – na úmysl dárce
NEDĚLE 29.11. – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – žehnání adventních věnců
                               7:30
– za Marii a Václava Dočekalovy a dvoje rodiče
                               9:00 –  ZA FARNÍKY ( za Marii a Emila Svobodovy a živou rodinu )
                                           Mše svatá přenášena internetem                            

Farní kostel otevřen :
         Neděle 22.11. - 10:00 – 16:00 – do zádveří
                                   15:00 – 16:00 – příležitost ke sv. smíření a sv. přijímání
     
Při větším zájmu o svátosti je třeba dbát na vystřídání se v kostele !

Příspěvky pro farnost
Přispět je možno příležitostně osobním předáním faráři nebo také na účet farnosti.
Účet : 179148346/0300 – Var. Symbol: 20201779 a do zprávy příjemci DAR FARNOSTI TROUBSKO a uveďte dárce. Díky dosavadním dárcům.

Omezení, které se týkají bohoslužeb
Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 je povoleno, aby se s platností od 23. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 20 osob.
Více informací v přílohách.
Přednost mají ti, kteří mají zamluvený úmysl mše svaté. Týká se hlavně nedělí. Moderuje farář. Aktuální informace na stránce farnosti www.farnost.troubsko.cz. Přímý přenos bohoslužeb při mši svaté v neděli v 9:00 hod.

Oslava sv. Mikuláše tradičním setkáním v kostele s předáváním dárků dětem asi nebude možná. Je však možné obdarovat jiné a sice jako loni je možnost pomoci sestrám sv. Cyrila a Metoděje, které provozují v Brně školu. Sestry prosí o školní pomůcky, výtvarné pomůcky, společenské hry, stolní hry, různé druhy skládaček (např.typu Lego), atd... Jen ne plyšáky, nyní i z hygienických důvodů. Velmi vítány jsou dárkové tašky. Viz. níže.

Informace z Oblastní Charity v Rajhradě - k veřejné prezentaci :

Letošní STROM VZPOMÍNEK, který tradičně pořádá Oblastní charita Rajhrad, bude mít – vzhledem k současné situaci – on-line podobu. 
Po vzájemné dohodě bylo rozhodnuto, že bude probíhat formou live streamu (vysílání naživo), abychom se za vaše milované společně pomodlili v přítomném čase.
Přenos bude vysílán prostřednictvím charitního Facebooku : https://www.facebook.com/events/1247399715639097/
Odkaz na přihlášení k vysílání najdete na Facebooku i na webových stránkách Oblastní charity Rajhrad. 
Program:
– úvodní slovo ředitele
– mše vedená P. Janem Zachovalem (živý doprovod na varhany)
– video z fotografií, které se tematicky vztahují k hospici, zaměstnancům, pacientům či dobrovolníkům
Věřte, že nás mrzí, že musíme přistoupit k tomuto řešení. Víme, že pro Vás setkání s těmi, kteří pečovali o Vaše blízké, znamenají mnoho. Snad se nám takové, na které jste zvyklí, podaří uspořádat příští rok.
Nic se však nemění na tom, že se na společnou modlitbu velmi těšíme. S blížícím se datem konání budeme informace aktualizovat. Požehnané dny přeje tým lůžkového i mobilního hospice.

 

FOND PULS – příspěvek farnosti
Letos nebude konána zvláštní sbírka na Fond puls. Výše příspěvku naší farnosti pro tento rok činí 120.781,- Kč. Sledujte na webové stránce naší farnosti úplně na konci „živý“ banner, aktuální informace o výši darů a počtu donátorů. Banner se aktualizuje při každém načtení stránky. Všem donátorům upřímné Pán Bůh zaplať.

Fond PULS

Luštěnka

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Text celého prohlášení i modlitbu přinášíme níže.

Drazí bratři a sestry,
všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12.

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.

Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho darů
Vaši biskupové
Praha, 20. listopadu 2020

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ
(pro modlitbu u jesliček v rodině)

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové.

Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.

Zdroj: www.cirkev.cz

Chaloupka

BUDE LETOS MIKULÁŠ?!

Pevně věřím, že i přes nemožnost osobní návštěvy, bude v našich rodinách jeho duch radosti a štědrosti. Možná k někomu přijde po tmě a v tajnosti, jako za svého života. 

Letos přicházím opět s prosbou o pomoc. I v této době potřebují některé děti naši pomoc. Naší sbírkou bychom pomohli rodinám – dětem, o které se starají sestřičky Cyrilometodějky. Rády by uvítaly školní pomůcky, výtvarné pomůcky, společenské hry, stolní hry, různé druhy skládaček (např.typu Lego), atd... Jen ne plyšáky, nyní i z hygienických důvodů. Velmi vítány jsou dárkové tašky.

Věci můžete přinést do kostela (v době jeho otevření, dle ohlášek), odevzdat na faře - po domluvě s farářem - nebo přinést k Volejníkům, Pražská 91, Bosonohy. Dárky můžete nosit do 9.12.2020

Děkuji za pomoc i v této náročnější době
za všechny organizátory
Marie

Saloctyrka

Červená středa

Všechny farnosti a společenství jsou opět zvány se zapojit k veřejné připomínce všech lidí pronásledovaných pro svou víru dne 25. 11. 2020 prostřednictvím iniciativy „Červená středa“. Symbolem akce je červené světlo připomínající krev trpících. Je možné např. uspořádat společnou modlitbu či průvod s červenými svíčkami nebo nasvítit kostel nebo jinou budovu či sochu červeným světlem – dle vašich možností a kapacit. Podněty pro akci (informační brožura, náměty k modlitbě, grafické podklady) budou postupně dostupné na webu . Budeme rádi, když s námi přes tento web budete sdílet informace, jaké aktivity chystáte, a poté i fotografie a postřehy z vašeho setkání. Akci pořádá Česká biskupská konference spolu s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR a v tentýž den se koná v několika zemích světa.

Mgr. Irena Tejkalová, ČBK, koordinátorka akce, e-mail , mobil 733 741 170

Cervena streda

 

Bible listopad

Bible Prosinec