Ohlášky

OHLÁŠKY – TROUBSKO  - 12.1.2020 – Svátek Křtu Páně – končí vánoční období

Svátky a památky v týdnu:              
Pondělí 13.1. – Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
Pátek 17.1. - Památka sv. Antonína, opata
Sobota 18.1. - Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
NEDĚLE 19.1.2020 – 2. neděle v mezidobí

Mše svaté v týdnu:
Úterý 14.1. - v18:00 vkapli v Bosonohách – za Antonii a Cyrila Bukovy a dvoje rodiče
Středa 15.1. – v 18:00 v kapli v Ostopovicích - na úmysl dárce
Čtvrtek 16.1. – v 18:00 v kapli v Troubsku –                              
Pátek 17.1. –  v 18:00 ve farním kostele –  za Jaroslavu Holomkovu, vnuka Martina a dvoje rodiče
NEDĚLE 19.1. – 2. neděle v mezidobí
                               7:30
– za Ludmilu Svobodovu, manžela, bratra a dvoje rodiče
                               9:00 – ZA FARNÍKY ( za rodiče Peškovy, Antonína Bahounka, manželku a rodiče )

Dnes v neděli 12.1.2020
Tradiční představení – pohádka – Bosonohy – Orlovna – viz plakát
v 16:00. Bude přenášet internetová televize!

Tříkrálová sbírka
Troubsko – 69.530,- Kč
Díky koledníkům a organizátorům a všem dárcům.

Sbírka při koncertu cimbálové muziky Omičan - 8.900,- Kč. Výnos bude použit, jak bylo oznámeno při koncertu, na podporu studentů gymnázia v městě Didia v Tanzanii, kde působí jedna česká misionářka. Upřímný dík.                       

Pohadka SMV

 

 

Bible 1. mesic

 

Upozornění arcibiskupa olomouckého věřícím

Drazí bratři a sestry,

k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne, či prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován, to znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti smíření a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého sjednocení s církví. Protože v naší diecézi působí několik takových nových církví, upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích zároveň.

Například: Zakladatel komunity Královny míru v Medžugorji františkán Tomislav Vlašič, který později odešel do Itálie, kde  vystoupil z řádu a byl převeden do laického stavu, založil spolu s jednou členkou tohoto společenství Stefanií Caterinou 20. května 2018 novou církev s názvem „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“. Toto učení je blud a rafinované zlo, jež nepochází od Boha. Bylo tam tolik dobrého, tolik modliteb a vše vypadalo svatě a nevinně. Nebylo lehké se tohoto učení vzdát. Poznala jsem, že je založeno na výjimečnosti, důležitosti, mimořádnosti, falešné mystice, vědění a poznávání Boha neobyčejným způsobem a to vede k pýše, vyznala jedna bývalá členka, která děkuje Bohu za milost a sílu se z tohoto učení vymanit. Toto společenství má i své neplatně svěcené kněze, kteří neplatně slouží mši svatou a působí také u nás.

Totéž platí o Byzantském katolickém patriarchátu, který vznikl 5. dubna 2011. Biskupové patriarchátu jsou bývalí katoličtí kněží, kteří byli exkomunikovaní z Katolické církve. Jejich biskupské svěcení zpochybnila Kongregace pro nauku víry a oni sami zatím nepředložili hodnověrné doklady o svém svěcení. Prvním patriarchou se stal Eliáš Antonín Dohnal pocházející z Arcidiecéze olomoucké, který byl za nedovolené biskupské svěcení a za schizma exkomunikován z Katolické církve. Sídlo patriarchátu je na Ukrajině, ale nedaleko Olomouce mají svůj klášter, v němž podle oznámení na jejich webových stránkách  na své synodě dne 14. října 2019 prohlásili papeže Františka za heretika a zvolili nového papeže.

Problematické je také Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Papež František sice 4. dubna 2017 umožnil katolickým biskupům udělovat licence pro věřící, kteří se účastní pastoračních aktivit bratrstva, ale Bratrstvo je v České republice od prosince 2017 samostatnou registrovanou církví na Ministerstvu kultury a zatím nenavázalo žádné vztahy s Českou biskupskou konferencí. Proto zatím u nás biskupové žádné licence nemohou udělovat. Něco jiného je Kněžské bratrstvo sv. Petra, které také slaví mši svatou takzvaně postaru a v latině, ale je v jednotě s vedením katolické církve a proto se katolíci mohou účastnit i jejich bohoslužeb.

Nikoho nesoudím, ale považuji za svou povinnost věřící diecéze upozornit na situace, kdy ztrácejí jednotu s církví a tím také možnost hodně přijímat svátosti. Modlím se za obrácení a kající návrat do církve těch, kteří zbloudili, a o modlitbu na tento úmysl prosím také vás všechny.                     

 

arcibiskup Jan Graubner