Ohlášky

TROUBSKO - NEDĚLE 3.7.2022 – 14. NEDĚLE v mezidobí

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 4.7. – Památka sv. Prokopa, opata a sv. Alžběty Portugalské
Úterý 5.7. - Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
Středa 6.7. - Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
Sobota 9.7. - Sv. Augustina Žao Ronga, kněze a Sobotní památka Panny Marie
NEDĚLE 10.7. – 15. NEDĚLE v mezidobí

Mše svaté v týdnu:
Pondělí 4.7. - 18:00 kaple Ostopovice
– zádušní mše sv za zemřelého Jana Šancu
Úterý 5.7. – 9:00 – farní kostel - poděkování Bohu za dar 50 roků života
Středa 6.7. – 18:00 kaple Ostopovicena úmysl dárce
Čtvrtek 7.7. – 18:00 kaple Troubsko –
Pátek 8.7. – 18:00 farní kostel – za Janu Pazourkovu a manžela
Sobota 9.7. - 9:00 přijme svátost křtu Matěj Svoboda a v 11:00 ve farním kostele Martin Antonín Kašpar
                      18:00 – Hlína - mše svatá s nedělní platností
NEDĚLE 10.7. - 7:30
– za Marii Navrátilovu, rodinu Valovu a Navrátilovu
                      9:00 – za Jana a Ludmilu Absolínovy
                      11:00 - Neslovice

Nový diecézní biskup Pavel Konzbuluveden do úřadu ve středu 26.6.2022.
Nová jmenování:
Generální vikář – Mgr. Pavel Kafka
Biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání – Mgr. Pavel Šenkyřík
Diecézní koordinátor pro synodální konzultaci – ThLic. Petr Šikula

Sbírka na bohoslovce minulou neděli činila 17423,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Cyrilometodějská pouť do Mikulčic – úterý 5.7.2022 – 16:30 v Mikulčicích, v prostoru vykopávek

Hodina tiché osobní modlitby toto úterý 5.7. nebude!

Modlitba a půst za mírové řešení situace na Ukrajině – modlitba přiložena v elektronických informacích. Zároveň výzva - obvyklý páteční půst obětovat na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.

Příspěvky pro farnost: Účet : 179148346/0300 – VS: 1779 – zpráva - DAR FARNOSTI TROUBSKO a jméno dárce

Lesní divadlo na Hlíně – Pohádka „Tři bratři“
Červenec Srpen
Ne 3.7. v 15.00 hod So 6.8. v 15.00 hod.
Po 4.7. ve 20.00 hod. Ne 7.8. v 15.00 hod.
Út 5.7. 15.00 hod.
Srdečně zvou a těší se na diváky pořadatelé z Hlíny !!!

PRVNÍ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA

Milí přátelé,

v evangeliu zaznívá: „Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků …“ Slyšel jsem výklad, že když Ježíš ustanovil apoštoly, tak jsou uváděna jejich jména. Když ustanovil dvaasedmdesát učedníků, jejich jména známa nejsou. Tam si může každý z nás dosadit své vlastní jméno. Vyslání učedníků nám říká, že nikdo není vyňat z Boží péče, ale také že každý nese díl odpovědnosti za víru, kterou přijal. Při této příležitosti bych vám rád představil v kontextu dnešního evangelia tři hlavní priority, které chci jako sídelní biskup naplňovat
v naší diecézi.

Modlitba. Prvním momentem vyslání učedníků je modlitba. Slyšíme Ježíšova slova: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“ Modlitba by měla kráčet ruku v ruce s naším jednáním. Jsem spolu s papežem Františkem přesvědčen, že modlitba je kyslíkem našeho života, skrze ni se stává nemožné možným a nesnadné snadným. Všichni víme, že církev nenakupuje duchovní ani spolupracovníky ve farnostech na běžném trhu práce. Povolání je dar,
o který se má pečovat. A tak péče o modlitbu a její rozvoj v konkrétních podo­bách bude mou prioritou, a to i ve vztahu k vlastnímu povolání.

Vztahy. Dalším momentem vyslání učedníků jsou slova: „Poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít.“ Zde nejde jen o to, že po­dle židovského práva bylo ke svědectví třeba nejméně dvou svědků, ale i o to, aby se učedníci navzájem podporovali a nebyli osamělými strážci majáku. Zkušenost říká, že administrativu lze delegovat, osobní vztahy nikoliv. Živé společenství mezi biskupem, kněžími a farnostmi je něco, po čem volají věřící
v synodálním procesu. Podpora těchto vztahů tak bude mou druhou prioritou.

Farní společenství a rodina. Naši víru dnes nemůžeme prožívat v hloučcích lidí, kteří se zabývají sami sebou. Skutečná farnost je tam, kde je společenství, které umí představit svému okolí víru jako pozitivní nabídku. Mou třetí prioritou bude v návaznosti na mého předchůdce biskupa Vojtěcha péče o farní správu
s ohledem na pastorační možnosti a potřeby diecéze. Na některých místech to bude spojeno s postupnými změnami, které přinesou radost i bolest. Ježíš
v dnešním evangeliu učedníkům jasně říká, aby měli na paměti: „Přiblížilo se
k vám Boží království.“
Žít křesťanský život v přítomnosti je jako snaha navlé­kat nit do jehly, kterou je právě toto království.

Žádám vás proto: nebojte se s vírou v Boží pomoc společně vyjít na další etapu cesty naší diecéze. I když to bude někdy vyžadovat trpělivost, cíl je jasný.

Žehnám každému z vás.
biskup Pavel