Ohlášky

OHLÁŠKY – TROUBSKO  - 8.12.2019 –  2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 9.12. - Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Středa 11.12. - Sv. Damasa I., papeže
Čtvrtek 12.12. - Panny Marie Guadalupské
Pátek 13.12. - Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Sobota 14.12. - Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve                     
NEDĚLE 15.12. – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ – GAUDETE – Radujte se

Mše svaté v týdnu:
Pondělí 9.12. - v 18:00 ve farním kostele -
za Růženu Macháčkovu
Úterý 10.12. – v 9:00 – ve farním kostele – mše svatá kněží rosického děkanátu – za farníky děkanství
                        v 18:00 v kapli v Bosonohách – za Josefa del Favero, dvě manželky a dva syny
Středa 11.12. – v 18:00 v kapli v Ostopovicích - za Jana Šebetovského a syna
Čtvrtek 12.12. –  v 18:00 – v kapli v Troubsku – za Annu Pacnerovu (roz. Bučkovu)
Pátek 13.12. – ve 18:00 – ve farním kostele - Na dobrý úmysl
Sobota 14.12. - v 6:45 ve farním kostele „RORÁTNÍ“ mše svatá - Na dobrý úmysl
NEDĚLE 15.12. - v 7:30 - za Vojtěcha Macka, manželku, syna a zetě Jana
                                9:00 – ZA FARNÍKY ( za Stanislava Šmída, manželku a celou rodinu )

Sbírka na církevní školy činila 22.984,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Díky za organizaci oslavy sv. Mikuláše a díky za dárky pro děti v péči sester kongregace sv.Cyrila a Metoděje

Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu připadajícího na 8. prosinec se letos slaví v pondělí, slavení neděle má přednost. Proto mše svatá v pondělí v 18:00.

V pondělí v 10:00 zde v kostele bude předvánoční program školy Troubsko.
Odpoledne pak v 16:45 – program pěveckého kroužku z Bosonoh.

RORÁTY – příprava na vánoce – opět v sobotu ráno v 6:45 – mše svatá s účastí rodičů s dětmi při svitu lampiček a svící. Po mši svaté snídaně na faře.

Setkání mládeže rosického děkanátu - 14.12. 2019 se koná v Oslavanech. Program viz na plakátě.

Heslo pro letošní adventní aktivitu - „Choďme po Božích stezkách.“

Redakční uzávěrka Farního listu vánočního – byla včera, ještě možno dodat příspěvky zítra v pondělí.

V předsíni k dispozici stolní kalendáře za 60,- Kč. V případě dalšího zájmu budou obstarány.

Brožurka Křesťanské vánoce – je tam také zahrnuto Troubsko

2020 - Rok Bible – v rámci duchovní obnovy farnosti – pozvání pro všechny odvážné k přečtení Bible za jeden rok. Začneme 1.1.2020 !!!

Program vánočních bohoslužeb obvyklý jako minulé roky.

Apoštolský list Svatého otce Františka o významu a hodnotě jesliček

RORÁTY

Adventní zpěvy za svitu svící v jedinečné atmosféře
Roráty jsou prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v předvánočním období. Rorátní mše probíhají v brzkých ranních hodinách a mnohde se konají jen za svitu svící. To vyvolává - v prosincových tmavých, studených a předvánočních ránech - jedinečnou atmosféru.

Texty rorátních písní vycházejí z biblických textů a připomínají očekávání spásy, vyvedení ze spoutanosti a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí i ujištění o Boží věrnosti a vyjadřují touhu po příchodu Boha Spasitele na tento svět, do života všech lidí. Advent je dobou ztišení, příležitostí sestoupit do vlastního nitra a udělat v něm místo Tomu, který přichází ke každému z nás.

Roráty – symbolika tmy a světla
V rorátech se setkává symbolika ranní dlouhé prosincové tmy a světla svící, které symbolizují příchod Světla světa – Ježíše Krista. Zdánlivě neporazitelná moc tmy je tak postupně prozařována drobnými a šířícími se světélky, které ohlašují konec vlády tmy.

Název „roráty“
Název „roráty“ pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol: "Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...“ (Bible, Izaiáš 45,8).

Staročeské roráty a jejich význam
Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV. Tyto staročeské písně nás spojují s vírou našich předků, která vycházela z Božího slova. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit pospolitost křesťanů, která je rozprostřena přes celá století.

Roráty byly zároveň důležitým faktorem pro šíření a udržování rodného českého jazyka mezi širokou veřejností. Nebýt rorátů a jim mnohých podobných českých zpěvů, možná by dnes český jazyk již nebyl „živým“ jazykem.

Osobní pohled
Na roráty jsem chodlil jako mladík s partou kamarádů a kamarádek do studené svatovítské katedrály. Mše se konala velmi brzy, proto jsme potom ještě před cestou do škol stihli zajít na nějakou společnou teplou snídani. A dnes se občas pokouším brát na roráty i své děti. A zajít s nimi pak před školou na nějakou tu teplou snídani…

Text celého zpěvu  „Rorate coeli desuper“  (latinsky a česky)
Text celého zpěvu  „Rorate coeli desuper“  je inspirován knihou proroka Izaiáše (45,8) a v době adventní je pro nás zvláště modlitbou touhy po Ježíšově příchodu. Je modlitbou chvály za jeho první příchod - narození, které si připomínáme o vánočních svátcích, prosbou o jeho příchod do našich srdcí a přípravou na jeho definitivní příchod na konci časů. „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte, nebesa, shůry) - jsou i první slova vstupní antifony ze čtvrté neděle adventní.

Kancionál č. 128

Roráte, caeli, désuper, et nubes pluant iustum
Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása

 1. Ne irascáris, Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis: ecce cívitas Sáncti  facta est desérta,  Sion desérta facta est,  Jerúsalem desoláta est: domus sanctificatiónis tuae et glóriae tuae, ubi laudavérunt te patres nostri.
  Odlož hněv svůj, ó Pane náš, a zapomeň už na naše nepravosti. Hle, tvé svaté město je pouští, opuštěný je Sión, Jeruzalém je liduprázdný, to místo tobě zasvěcené, dům tvé slávy, kde k chvále tvé zpívali otcové naši.
 2. Peccávimus, et facti sumus tamquam immúndus nos, et cecídimus quasi fólium univérsi, et iniquitátes nostrae quasi ventus abstulérunt nos: abscondísti fáciem tuam a nobis, et allisísti nos in manu iniquitátis nóstrae.
  Pro hříchy své stali jsme se lidem nečistým a odpadli jsme jako zvadlé listí.  Jako vichr nás uchvátily naše viny,  když jsi před námi ukryl svou tvář  a vydal nás napospas nepravosti naší. Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása.
 3. Vide, Dómine,  afflictiónem pópuli tui, et mitte quem missúrus es: emítte Agnum  Dominatórem terrae, de Petra desérti  ad montem fíliae Sion, ut áuferat ipse iugum captivitátis nostrae.
  Pohlédni, Pane, na ponížení lidu svého, ať přijde ten, jenž přijít má. Pošli Beránka, ať vládne zemi, od Skály na poušti až k hoře siónské dcery. Ať on sám sejme jho poroby naší. Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása.
 4. Consolámini, consolámini, pópule meus,  cito véniet salus tua:  quare moeróre consúmeris,  quia innovávit te dolor?  Salvábo te, nóli timére,  ego enim sum Dóminus Déus tuus,  Sanctus Israel, redémptor tuus.
  Přijmi útěchu, přijmi útěchu, můj lide drahý,  neboť blízko je tvoje spása. Proč se stále trápíš v úzkostech, proč tě bolest svírá? Zachráním tě, neboj se, doufej! Vždyť já to jsem, já Hospodin, Pán a Bůh tvůj,  Izraelův Svatý a Spása tvoje.

Roraty

Dekanatni setkani mladeze

DSM Program

Christus Vivit

Česká biskupská konference vyhlašuje

Výběrové řízení na místo

Ředitel(ka) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI)

s  pracovištěm v Olomouci

Náplň práce:

 • Tvorba učebnic, systematických a metodických materiálů pro výuku náboženství na školách a katechezi ve farnostech
 • Spolupráce při tvorbě a aktualizaci osnov náboženské výchovy    
 • Provádění školicích seminářů
 • Spolupráce s diecézními katechetickými a pedagogickými centry

 

Požadavky:

 • VŠ vzdělání pedagogického nebo teologického zaměření nebo v oboru souvisejícím
 • Pedagogická praxe min. 5 let
 • Katechetická či pastorační praxe výhodou
 • Strategické a koncepční myšlení, plánování a organizace práce
 • Výborné komunikační, prezentační, manažerské a organizační schopnosti
 • Zkušenost a schopnost v tvorbě didaktických materiálů
 • Kreativita, samostatnost, důkladnost, zodpovědnost
 • Aktivní znalost církevního prostředí
 • Morální a občanská bezúhonnost

Nabízíme: 

 • Pracovní úvazek 1.0 
 • Mzdové ohodnocení odpovídající odborným zkušenostem a pracovním výsledkům
 • Systém zaměstnaneckých benefitů   

Předpokládaný nástup: březen 2020

K přihlášce přiložte motivační dopis (text v rozsahu maximálně jedné strany formátu A4), strukturovaný životopis s aktuální fotografií, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, potvrzení o dostačující pedagogické praxi, doklad o zdravotní způsobilosti, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení (EU)2016/679(GDPR)o ochraně osobních údajů.

Bezúhonnost doložte výpisem z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) 

Přihlášku zašlete do 31 ledna 2020 na adresu: katechet@cirkev.cz

ČBK si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, příp. neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace. 

  

Biskupství brněnské vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovního místa

PRACOVNÍK ÚKLIDU ODDĚLENÍ SPRÁVY BUDOV

s pracovištěm v Brně

Náplň činnosti

 

 • zajišťování úklidu budov
 • sběr, úprava a distribuce prádla
 • praní a mandlování prádla
 • práce recepčního sálů a ubytovacích služeb

 

Předpoklady uchazeče

 • aktivní znalost prostředí katolické církve
 • schopnost komunikace a samostatné práce
 • morální a občanská bezúhonnost
 • základní znalost práce na PC výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou

 

K přihlášce přiložte strukturovaný životopis včetně fotografie, kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání, motivační dopis a souhlas s nakládáním
s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Bezúhonnost doložte výpisem z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce); pro potřeby výběrového řízení může tento doklad nahradit čestné prohlášení.

Přihlášku zašlete do 15. prosince 2019 na adresu schmidt@biskupstvi.cz.

Biskupství brněnské si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, příp. neob­sadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace.